Politikalarımız

Politikalarımız

Toprak hukukunun anlamı, temel kavramları ve kapsamı konularının yanında, toprak hukukunun eşya hukuku, miras hukuku ve kira hukuku ile olan ilişkinin incelenmesi ve öğrenin bu konularda yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak. Medeni Usul Hukuku-I dersinin amacı kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir. Evet, taklitle mücadele alanında Türkiye’de hukuki işlem tesis edecek kişilerin fikri mülkiyet konularına vakıf uzmanlaşmış avukat ve araştırmacılarla çalışması daha doğru sonuçlar verecektir. Bazı özellik arz eden (“cross-border” diye tabir edilen) konularda, ülke dışından araştırmacıların kullanılması da faydalı olabilir. Kasıtlı bir suç işlememiş ve aldığı ceza 2 yıldan az olan hükümlüler için CMK 231.maddesi hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesini getirmiştir. Bu düzenlemeye göre yargılama sonucu hüküm giyen sanığın cezası 5 yıl boyunca bekletilmektedir. Bu süreç içinde sanığın kasıtlı herhangi bir suç işlemesi durumunda tekrar duruşma açılarak ceza açıklanmakta ve sanığın kanun yolu için süresi başlamaktadır. Herhangi bir suç işlemez ise dosya düşmekte ve sanık herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaktadır. Bu hükmün uygulanması hakimin sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varması sonucunda mümkün olabilir.

Doğal Kaynaklar Hukuku dersi, doğal kaynakların tanımı ve kapsamı ve enerji kaynağı olarak kullanılma rejimleri ve korunmaları, özellikle sular hukuku, ormanlar ve madenler ve bunların sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji kaynağı olarak kullanılmaları ve korunmaları hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik kamu hukuku bilgisini içermektedir. Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin özel borç ilişkilerinin Kanun’da yer alan diğer türlerini öğrenmelerinin ve bu şekilde gündelik hayatın ve ticari yaşamın en önemli sözleşmelerini çok boyutlu olarak öğrenerek yetkin hukukçular olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır. Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletme; keza tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler incelenecektir. Eşya Hukuku I dersinde, ayni hakka ilişkin temel bilgiler ve ayni hakkın diğer haklardan ayrılması ve sınıflandırılması, ayni haklara hâkim olan prensipler, zilyedlik ve bu çerçevede zilyetliğin taşınırlarda hak karinesi oluşu, taşınmazlarda hak karinesi ve tapu sicili sistemi incelenecektir. Eşya Hukuku I dersinin amacı, öğrencinin özel hukukta çok önemli bir yere sahip olan eşya kavramı ile, eşya üzerinde zilyetlik konusunu ve yine tapu sicili sistemini öğrenmesidir. Uluslararası Hukukun, gelişimi, özellikleri, dayanağı, iç hukukla ilişkileri, kaynakları ve kişileri bahislerinin,  Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek incelendiği derstir. Modern devlete ilişkin yaklaşımlar, modernleşme, otorite, meşruiyet, iktidar, ideoloji, kamusal alan-özel alan, sivil toplum, birey ve yurttaşlık, ulus devlet ve geleceği bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Devletin temel işlevlerinin, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin tanıtılmasıyla hukuksal ilişkilerin yorumlanmasında öğrencilere teorik bilgi birikimi sağlamak, demokrasi ve özgürlük temelli bir toplumsal sistem için hukukun ve hukukçunun rolünü ortaya koymak amaçlanmaktadır. Hukuk düzenlerinin ve bunların yarattığı kurumların siyasal kaynaklarına yönelik konularla hukukun gelişen yapısını kavrayıp değerlendirebilecek öğrenci profili geliştirmek de bu dersin amaçları arasındadır. Uygulamaya ilişkin bir not olarak; kullanımın ispatı bir ithalat belgesi örneğin malların Türkiye’ye ithal edildiğini gösterecek şekilde Türk Gümrüğü tarafından onaylanan gümrük beyanı ile yapılabilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ENDA Enerji, Türkiye enerji sektörünün şirketlerinden biri olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir. KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan tanımlar ayrıca bu kısımda belirtilmemekte olup, bu Politika içerisinde ayrıca tanımlanmadığı sürece düzenlemelerde yer aldığı şekilde kullanılmaktadır. Kişisel VerilerKişisel verilerin korunması bizim için etik değerler açısından önemli bir konudur.

Şirket, işlediği dönem için en güncel kişisel verileri mümkün olan en kısa süre için saklamayı, saklanan veriler bakımından olabildiğince minimalizasyonu amaçlamakta ise de veri sorumlusu olarak Şirket veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar. Şirket tarafından çalışanları, topluluk çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşteri, şirket yetkilileri, şirket hissedarı tedarikçileri, tedarikçi yetkilisi, çalışanları, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. Saklama ve imha süreçlerinin tamamında Şirket tarafından tabi olunan hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat ve Kurum’un bağlayıcı görüş ve bildirimleri dikkate alınır. Bu şekilde geçmişte uygulama alanı bulan kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk kısımda hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgi verilmekte ve Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci kısımda ise, Türk Medeni Kanunu’nun özel hukuk alınana da hâkim olan başlangıç hükümleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Dersin üçüncü kısmında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukuku incelenirken, aile hukukuna ilişkin genel bilgiler; evlilik birliğinin kurulması ve bu çerçevede nişanlanma ve evlenme; evliliğin genel hükümlerinin kapsamı, genel hükümlere hâkim ilkeler ve genel hükümlerin gruplandırıl­ması, evlilikte mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, soybağı, velayet ve vesayet hukuku konuları ele alınacaktır. Türk hukukunda yer alan “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi, TCK m.20 altında, “tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağı” düzenlemesi ile vücut bulmaktadır. Ancak, bu suça ilişkin olarak özel hukuk tüzel kişilerine güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 2’inci maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar sayılmış, ticari kazanç da bu unsurların içerisinde yer almıştır. İnternet üzerinden müşterek bahis oynatılması faaliyetinin, gerçek kişiler açısından ticari kazanç, tüzel kişiler açısından kurum kazancı kapsamında olduğu tartışmasızdır. Kazancın oluşmasına dayanak iktisadi faaliyetlerin icra edildiği yer olan iktisadi işletmenin tanımı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) ve GVK’da, yapılmamıştır. Ve 3’üncü maddeleri hükümleri de dikkate alındığında, iktisadi işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen “ticari işletme”den farklı ve ticari işletmeyi de içine alan bir organizasyon olduğu anlaşılmaktadır. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder. Türk Hukuk Tarihi 2 dersi ile İslam Osmanlı hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk kültürü, hukuk nosyonu ve hukuk düşüncesi kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, yabancı yatırımcılar kendilerine ödenen her türlü meblağı herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yurt dışına transfer edebilirler. 3(c) uyarınca yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim vb anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi anapara ve faiz ödemeleri, bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir. Türkiye’de yeni bir şirket kurmak yoluyla yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar daha çok anonim ortaklık ya da limited ortaklık kurmayı veya adi ortaklık şeklinde yapılanmayı tercih etmektedirler. Yabancıların Türkiye’de şube veya irtibat bürosu açma imkanı da bulunmaktadır. Türkiye dışında kurulmuş bir şirketin Türkiye’de bir şube açması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine ve yine Bakanlık nezdinde tamamlanması gereken birtakım prosedürlere tabidir. İrtibat büroları ise yabancı yatırımcıların Türkiye’de bir varlık tesis etmek için kullanabilecekleri en kolay araçtır ve şirket ve şubelerinin aksine, irtibat büroları Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyetlerde bulunamazlar. İrtibat bürolarının Türkiye’deki yatırım olanaklarına ilişkin olarak bilgi toplama, pazar araştırmaları ve fizibilite çalışmaları yapma, yazışmaları yürütme, müşteri ziyaretlerinde bulunma ve seyahat organizasyonları için rezervasyon yapma gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Buna göre, her türlü şans ve talih oyunlarında KDV’nin mükellefi bu oyunları tertipleyen ve oynatan kurum ve kuruluşlar olup, özel matrah şekline tabi bu faaliyetlerde KDV’nin tamamı önceki aşamada bu kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir.

İş Hukukuna özgü yorum metodlarına hakimiyet, işçi ve işveren sıfatının hukuki sonuçları, devletin bu alana müdahalesi, sendikalar ve toplu iş hukuku, iş yargısının işyeyişi. Milletlerarası Usul Hukuku ise, yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukukî uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yetki anlaşmaları, teminat, derdestlik, yabancı devletin yargı muafiyeti ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi konuları inceler. Uluslararası Deniz Hukuku, devletlerin ülkenin bir parçasını teşkil eden deniz alanları ile devletlerin belirli egemen haklara sahip oldukları deniz alanlarının mahiyetleri, nitelikleri, hukuki rejimleri ve sınırlandırma meselelerini, Türkiye’nin deniz hukuku sorunlarına da değinerek incelendiği bir derstir. Uluslararası Örgütlerin, gelişimi, özellikleri, hukuki yapısı ve uluslararası hukuk kişilikleri ile küresel ve bölgesel nitelikteki kimi önemli uluslararası örgüt örneklerini tarihi perspektifiyle inceleyen ders, hukuk formasyonunun gelişimi açısından hukuk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Avrupa Hukuku genel olarak, AB’nin gelişim aşamalarının, AB’nin organları ile AB hukuk düzeninin kaynak ve özelliklerinin ve Türkiye–AB ilişkilerinin  incelendiği bir derstir. Avrupa Hukuku dersinin temel amacı, AB’nin tarihi gelişimi ışığında, AB hukuk düzeninin temel kavram ve özelliklerinin, Türkiye–AB ilişkileri de nazara alınarak incelenmesi ve bu konulara hakim hukukçuların yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması; modern toplumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

YİDK kararlarının iptali için münhasır yargı yetkisine sahip olan Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri’nde (FSHM), karardan itibaren 2 ay içinde dava açılabilir. FSHM kararları ise Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinafa konu edilebilir. Bölge Adliye Mahkemesi kararları ise Yargıtay nezdinde temyize konu edilebilir. SMK madde 159’a göre, SMK uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınaî mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Eğer ikramiyenin kazananı bir jüri tarafından veya herhangi bir kura mekanizması olmaksızın belirlenen skor sistemine göre belirleniyorsa, böyle bir ikramiye yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışma sayılabilir. Maddesinin ç fıkrası katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemelerin Yönetmelik kapsamına girmediğini düzenlemektedir. Bu düzenleme ile uyumlu olarak, yönetmeliğin kapsamında MPİ yetkisine girmeyen bir yarışmanın söz konusu olması için, belirli ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmamalı ve herkes yarışmaya katılma konusunda eşit fırsata sahip olmalıdır. Bu nedenle, ödüllü yarışmalar hiçbir şekilde bir satın alım veya ödeme ön koşuluna bağlı olarak düzenlenemezler.

  • Bunların yanında, ceza yargılamasının sonunda ihlale konu taklit ürünlerin müsaderesine / imhasına karar verilecektir.
  • Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran  yüzde 10 olarak uygulanır.
  • Sigorta ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemezler.
  • Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk düşüncesi, hukuk nosyonu ve hukuk kültürü kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

“Yürürlükte olan kanun bu hususta açık bir hükmü ihtiva etmediğinden tasarının 3’üncü maddesinde (ticari işler) terimi tarif edilmiştir. Borçlar Kanunu’nun 449’uncu maddesinde kullanılan ifade tarzına uyularak, Ticaret Kanun’unda düzenlenen hususlarla “bir ticaret evi veya fabrika, yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müessese ile ilgili olan bütün muamele fiil ve işler” (ticari işler) olarak vasıflandırılmıştır. TTK’nın 11’inci ve müteakip maddelerinde tanımlı ve vurgulu, ticarethane, ticari işletme ve ticari faaliyetler birlikte değerlendirildiğinde, imalat dışındaki faaliyetlerde, mal veya hizmet satışı aranmakta iken, imalat faaliyetinde, yeni bir madde yaratılması veya bir maddeye, satışa bağlı olmaksızın değer katılması yeterli bulunmaktadır. Başka bir anlatımla içinde her ne şekilde olursa olsun bir Katma Değerin gerçekleştirildiği işletme, ilke olarak, ticari işletme sayılacaktır. D) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak. Ç) Spora dayalı bahsegel giriş ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak. Süreç sahibi uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili dokümanların Entegre Yönetim Sistem Sorumlusuna bildirilmesini kapsar.

Müşterek bahis ve talih oyunu tertiplenmesi bir hizmet ifası niteliğindedir. Hizmet ifası ise KDVK’nın 4 ve 5’inci maddelerinde işlenmiş bulunmaktadır.. Bahis konusu Kanun’un 4’üncü maddesine göre hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından Türkiye’de ticari kazanç elde edilmesi, kazanç sahibinin; (a) Türkiye’de iş yerinin olması veya daimi temsilci bulundurması (b) kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyle sağlanması koşuluna bağlıdır. TTK’da ticari işletmeler tarafından yürütülen ticari faaliyetler için ticari iş tanımlaması yapılmıştır. Nitekim, TTK’nın 62’nci maddesinde “Bu Kanun’dan gayri olan ticari hükümlerde geçen ticari muamele, mevaddı ticariye, ticari mukavele sözleri bu Kanun’un 3’üncü maddesindeki ticari işleri anlatır” denilmektedir.

Related posts